enverdeniforandring.com
22385126_1711741348859443_1245358809_n - Kopi

Alt innen Politikk i Inn- og Utland

Hva er demokrati egentlig?

Hva er demokrati egentlig?

Demokratiet kommer opprinnelig fra Hellas sies det.

Denne formen for demokrati var bygd opp etter ordet demokratiets virkelige forstand som består av to ord.

Demos   = Bygd, Tettsted (ikke mer enn ca. 300 mennesker)

Kratien  = herskende eller selvherskende

Samfunnet var bygd opp slik:

  • Deme:    ledelsen i bygda; de eldre vise
  • Borger:  en priviligert gruppe; senatorer o.l.
  • Folket:   militæret/politi; en lojal gruppe overfor Deme og Borger
  • Idios:     resten av befolkningen

Deme, Borger og Folket utgjorde ca. 10% av hele befolkningen mens Idios utgjorde 90%.

Ovenfor er det beskrevet hvordan demokratiet i Hellas fungerte. Demos betyr altså Bygd eller tettsted og ikke folk slik vi har blitt lært opp til i skolen. Dette er bare delvis riktig for folk kan være 300 eller 20 millioner. Her er det snakk om for det meste 300 personer. Er det snakk om mange flere enn 300 så blir denne formen for demokrati ikke mulig å praktisere for den ville bli korrumpert.

Kratien betyr herske eller selvherskende. Mao. denne bygden har hersket over seg selv uten innvirkninger fra "utsiden".

Bygda ble delt inn i Deme, Borger, Folket og Idios.

Deme Borger og Folket utgjorde ca. 10% av befolkningen og det var de som bestemte, regulerte og passet på at bestemmelsene ble holdt.

Resten av befolkningen kallte man for Idios og de fikk ikke lov til å velge for man antok at de var for dumme til å skjønne hva som var det beste for helheten.

Nå kan vi lure på hvor navnet IDIOT kommer fra.

 

Regjeringsform med demokratiske strukturer.

Denne formen for demokrati har vi i Norge og også i resten av den vestlige verden forøvrig. Dvs. at alle for lov til å stemme. Selv de som ikke har peiling på politikk og dermed sannsynlig ikke helt vet hva som skjer bakenfor kulissene i de politiske korridorene. Dette er en fordel for de politiske partiene fordi det ser ut til at de ikke vil at vi skal vite!

Foran kamera på tv debatterer partilederne og krangler rett og slett for åpen kamera. Dette skal gi oss et inntrykk at vi har en demokrati og vi blir overøst med valgflesk som politikerne ikke holder når de kommer til makten. Det er tydelig i dag at politikere arbeider for andre krefter enn det Norske Folk!

Når vi hører demokrati tenker vi på frihet, selvstendighet, ytringsfrihet, rettssikkerhet, likeverd, bestemme over eget liv osv...

Er dette tilfelle i dag? Er dere klar over at både demokrati og kommunisme er to sider av samme medalje? 
Det er mye snakk om "ekte demokrati" og "direkte demokrati" på sosiale medier. Kan vi få dette til? Er vi mennesker bevisste nok til å vite at "GRUNNLOVEN" vår blir stadig mer satt til side til fordel for multinasjonale selskaper og finansverdenen? Er vi klar over hva TTIP og TISA betyr? Vet vi virkelig hva som er det beste for hele det norske samfunn?

Det er på tide at vi selv blir bevisste på hva som skjer og hvorfor det skjer slik at vi kan ta makten tilbake. 

Kunnskap på mange områder er viktig og krevd av oss. Derfor er denne websiden til slik at flest mulig kan komme inn og lese våre innlegg slik at de kan danne seg et eget bilde.

DET ER ET MUST Å VITE AT GRUNNLOVEN ER I FARE OG DERMED DET SISTE SLAGKRAFTIGE VÅPEN FOR FOLKET FOR Å TA TILBAKE MAKTEN OVER VÅRT EGET LAND!

Hilsen  ifra gutta i

KLUBB GALSKAP

Norsk Barnevern

Dato 03.10.2017

Tema - Norsk Barnevern og dennes behandling av barn og familier

Skrevet av Leif Helge Bakke
Det Norske Barnevern er i hardt vær anno 2017, da vi nå i 2017 har fått noe som heter sosiale medier som gir folket muligheten til å dele sine livshistorier om alt de selv ønsker å dele med andre. Etter sosiale medias inntreden i vårt samfunn, så er det ikke lenger like enkelt for en totalitær etat i staten Norge å behandle folket som de selv ønsker uten at de blir møtt med massiv motstand. En massiv motstand som de i aller høyeste grad fortjener, sett med øynene til en som meg som har lest og fulgt med på dette emnet i mange år.
Her har vi informasjon om Barnevernets opprinnelse med kilde Wikipedia mm.
https://no.wikipedia.org/wiki/Barnevern
Barnevernets historie er ett meget mørkt kapittel i vår historie, hvor de i dag bare får mer og mer makt i ett fullstendig lukket system, som sklir inn i det Totalitære. Og hva som foregår i disse lukkede rom, med alle dens møtevirksomhet med diverse aktører som kaller seg for eksperter og spesialister innen tema barnets beste, er derfor i all hovedsak unntatt offentlig innsyn. Men mer og mer kommer i dag frem som følge av utviklingen med tekniske duppeditter som båndopptagere, sosiale media hvor folket deler mye av de dokumenter som de har mottatt av barnevernsetaten. Det er en stor gjenganger at de aller fleste møtereferats dokumenter alltid blir laget slik at de fraviker stort fra sannheten og virkeligheten. Barnevernet sier selv at de ikke er så opptatt av å formidle sannheten, da de selv påberoper seg at de gjør alle sine handlinger i barnets beste mening. Selv om det ligger tusenvis av bevis på at det IKKE er BARNETS BESTE å bli sendt vekk fra sine foreldre. Et barn uten sitt biologiske opphav, blir i øyeblikket splittelsen skjer, ødelagt, for livet. Traume som berørte foreldre og barn får som følge av barnevernets oppførsel, kan nok gjerne likestilles med krigstraumer. En sannhet som den politisk korrekte media aldri gir folket, er at mange, både barn og foreldre går og tar sine egne liv. Dette vet våre stortings politikere om.          Uten at de så mye som prøver å løfte en finger for å stoppe det. Dette er så alvorlig, at samfunnet nå må ta ett kraftig oppgjør med denne sannhet og gjøre noe med den. Ett helt samfunn kan ikke lenger akseptere å være vitne til at en lukket barnevernsetat presser mennesker til selvmord gjennom sine to oppbrukte ord, «barnets beste». Det blir aldri barnets beste om dette barnet/barna mister sitt biologiske overordnede og nærmeste relasjon til en kirkegård. Det vil ødelegge familien for generasjoner i fremtid. Det biologiske prinsipp skal derfor aldri brytes, med mindre det er fare for liv og helse.
Barnevernets engasjerte psykologer skriver løgner for å få flere oppdrag!
Kilde:   https://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/06/23/194407393/opprorende-se-denne-typen-arbeid-blir-gjort-pa-en-sapass-darlig-mate 
Nettet er fullt med artikler om denne galskapen, og for de som er systemtro så anbefales det å lese på nettet selv om dette, så er muligheten antageligvis tilstede for at man får en annen oppfatning av hvem som sier sannheten.
Når det har gått så langt, at psykologer føler seg tvunget av barnevernet om å regelrett skrive løgner i sine dokumenter til barnevernets fordel, mens disse psykologene fullt ut forstår hvilket lavt medmenneskelig nivå de putter seg selv i, så skal ingen lenger bli overrasket over at hele barneverns industrien får pepper og berettiget motstand. Samfunnet har nå blitt så sykt, at man trygt kan hente frem ordet Galskap over hele fjæla. Det har nå i mange år vært påpekt feil og mangler med dagens barnevern, men fortsatt så herjer de like fullt, med politikernes velsignelse. Dagens barnevern handler om penger, og ikke medmenneskelighet som mange går rundt om i dette samfunnet og tror. Derfor må nå samfunnet i fellesskap reagere og kreve hele dette systemet fjernet. Samtidig så må man starte oppbyggingen av ett nytt system, som skal være tuftet på medmenneskelighet, kjærlighet og med ett hjelpeapparat som stepper inn til de familier som måtte slite av forskjellige grunner. Vi er nå kommet til år 2017, og da skal det være mer enn mulig å få til dette. Ett stort problem dette samfunnet har skapt, er at det har oppstått altfor mange «dommere». Og da særlig i yrker som kan utøve makt over andre mennesker. Barnevernets inkompetente arbeidere har nå også begynt å stille «diagnoser» på ofre de har plukket inn til sine kontorer landet over. Så kan man spørre seg: Hvilke kvalifikasjoner har en barneverns arbeider til å sette diagnoser på andre mennesker? Føler de seg kompetente til dette utfra litteraturen de har lest i sine studier produsert av Kari Killen? Ei dame som har mottatt HMK Kongens fortjenestemedalje for sin litteratur. En litteratur som bidrar til å presse mange borgere til selvmord hvert eneste år. Jeg har også lest på nettet at Kari Killens egen datter ikke vil noe med sin egen mor å gjøre. Og hvem kjenner vel Kari bedre enn hennes eget avkom? Så lenge sannheten er, og forblir at mange borgere havner så langt ned psykisk at de tar sine egne liv etter nærkontakt med dagens barnevern, så er det i mine øyne mer enn på tide å få fjernet all litteratur som bidrar til å faktisk presse borgerne i grava.
Barnevernet leier også inn sakkyndige Psykologer, som sitter og skriver falske rapporter for store kroner. Syv siffrede beløp som årsinntekt er svært vanlig for slike aktører. De bryter budet du skal ikke lyve, for penger. Det som er ekstra provoserende med denne sannhet, er at de fullt ut er klar over at de bidrar til å ødelegge barn og familier for livet med sine falske rapporter. Skadene de påfører barn og familier fortsetter i neste generasjoner. Det er det mest alvorlige i det disse psykologene tar del i. Barneverns industrien har blitt slik i dag at det er penger, og bare penger som styrer det alle meste innen etaten, og kommunene i landet vårt har ingen som helst problemer med å stjele ett barn eller fler for å bearbeide sine kommuneøkonomier da de mest sannsynlig blir belønnet av staten for hvert eneste barn de tar. Som ett eksempel her så ble det i Steigen Kommune tatt mange omsorgsovertakelser for kort tid siden, noe som gjør at mange vil fatte mistanker om at barn blir tatt ut av sine hjem nettopp for å styrke kommune økonomiene.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.an.no%2Fsteigen%2Fdet-er-full-okonomisk-krise-i-denne-kommunen%2Fs%2F5-4-262035&h=ATOZM7ViyKx6QDxxW4nvIs0lze5R_gCy_Uh4izaa05QbHiYdIW3qPi5
F4xiFqOTgfHu8Jm7SGpMhcD-pQM6Hc68Jf7ZSymyTZl5OAz32KH1p5r2F02NylYsNP6-DHurg-O4vwWrbh38
Steigen kommune har de siste årene avlagt regnskap med merforbruk. Dette merforbruket har inntil underskuddet for 2013 vært dekket gjennom bruk av disposisjonsfondet i samsvar
med vedtak i kommunestyret. Dette gjør at fondet, som er den eneste økonomiske bufferen
kommunen har, nå er redusert til ca. 2,22 mill. kr, mens underskuddet for 2013 og 2014
på nesten 10 millioner kroner fremdeles står uinndekket.
Hvis, sannheten er så brutal at landets familier skal bli utsatt for barnevernet som omsorgs overtar barna for å få landets kommune regnskap til å holde seg på pluss siden i sine regnskap, så prater vi her om en galskap som alle bør bidra til å få stoppet. Mine mistanker om at alt handler om penger, og svært lite om barnets beste som barnevernet alltid dekker seg bak for hvert barn de tar, står ved lag. Og disse mistankene vokser for hver dag jeg leser om dette temaet.
Velferdsprofitt med private aktører innen barnevern
Det har de senere år nå poppet opp en drøss med private firma og selskaper, både nasjonale og utenlandske som nå tjener meget grovt på norsk barneverns galskap.
Her er en liten oversikt over selskaper/firmaer som tar del i denne korrupte industrien som ødelegger familier for livet. Staten setter bort mer og mer til private aktører, og mister med det enda mer kontroll over situasjonen.
Kilde:https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidwL_o--rWAhXJFZoKHe-fAnIQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Ffrifagbevegelse.no%2Fnyheter%2Fkommersielle-selskaper-solgte-barnevern-for-13-milliarder-kroner-pa-fem-ar-6.158.490457.3f84420135&usg=AOvVaw2vJgGS8Gba9CnA9oold3-c
Over 20 milliarder kroner blir brukt årlig i denne korrupte industrien. Og denne summen er økende for hvert år.  Det vil derfor ikke bli helt feil å si at denne etaten alene vil på sikt være en trussel for vår fremtidige velferd. Da det er felleskassa som blir tappet. Om ikke galskapen stoppes.
Man kan stille seg selv spørsmålet om hvor mange familier som blir ødelagt for livet hvert eneste år. Og absolutt alle bør også snarest stille seg selv spørsmålet: Hvordan ville jeg reagert og handlet, om noen ville komme og ta barnet/barna mine pga falske bekymringsmeldinger, pga falske rapporter skrevet av psykologer som selv sier de må gjøre og skrive nøyaktig som barnevernet forteller dem om å skrive, og med advokater som opererer på begge sider av bordet som også er svært vanlig i denne galskapen.
Etter å ha lest om denne barneverns etatens herjinger de siste 5-6 år, så er jeg derfor av kun en eneste oppfatning om hva som er mest riktig å gjøre. Og det er å legge ned hele etaten. For denne etaten fortjener ikke lenger å få vandre fritt i vårt samfunn, med all den smerte og lidelse de putter inn i norske hjem, med sine inkompetente handlinger.
Lukrativt å være Fosterhjem, stedet hvor svært få barn trives!
Fosterhjems ordningen er også en ordning som bør nedlegges, da det vil være mer enn lett å tolke det dithen at de fleste tar på seg slike forpliktelser pga gode økonomiske vilkår betalt av Bufdir-Barne ungdoms og Familiedirektoratet, som er underlagt BLD- Barne- og likestillingsdepartementet.
Med 500 tusen pluss pr år pr barn, så blir det fort orden på hvilken som helst familieøkonomi. Mens fosterforeldre teller kroner og øre, og hver mnd kan se at deres konto vokser, så sitter det barn og foreldre og lider stort. Det blir heller ikke vanskelig for de fleste å forstå, at det handler langt mer om penger enn barnevernets to velbrukte ord, «barnets beste». Mennesker som forsvarer fosterhjemsordningen, er derfor i mine øyne uvitende om helheten i smertene barneverns ofrene daglig kjenner på sin kropp og sjel, samt kunnskapsløse generelt om denne industrien.
Noe annet som folk flest også bør tenke over, det er at det er mer enn enkelt for ett pedofilt menneske å søke seg som fosterhjem, om vedkommende har rent rulleblad, og enda ikke blitt oppdaget av samfunnet om sin syke legning. Alle som klarer to pluss to, er i stand til å se hva jeg her nevner. I fjor inne på Kripos sine egne nettsider, så stilte jeg åpenlyst ett spørsmål til Kripos. Jeg spurte de om hvor det foregår flest overgrep på barn i vårt land. Innafor eller utafor statens omsorg. Spørsmålet forble ubesvart. Noe man lett kan tolk som at det er i statens omsorg hvor det blir begått flest overgrep på barn.
I fosterhjem så er det også mange barn som må oppleve vold, trusler, forskjellsbehandlinger mm. Dette finnes det mye bevis på landet rundt. Og hvordan kan dette skje, tenker nok mange. Mens sannheten er at fosterforeldre ikke er noe som helst bedre enn biologiske foreldre. På noe som helst område, da det alltid er det biologiske opphav som best kjenner sine egne avkom best av alle, og med det vet best hva som er best for sine egne barn. Det aller verste for barn som havner i fosterhjem hos totalt fremmede mennesker, det er SAVNET de kjenner etter sitt biologiske opphav. Savnet ødelegger ett barn fullstendig. Det setter skader i et så stort omfang, som intet levende menneske korrekt kan utrykke med ord. Uansett hvilken utdanning vedkommende skulle måtte inneha. Den psyke barnevernsindustrien er også i flere tilfeller så pill råtten, at de skiller søsken flokker. Dette går også inn under «barnets beste», sett med en barneverns arbeiders øyne, samt forskrudde tanker tillært av en forkvaklet litteratur de har gjennomgått i sine opplæringer.

Dødsfall under barnevernsindustrien

Hele Norge reagerte med sjokk og hat mot ABB sin massehenrettelse av 77 voksne og barn. Selv om sannheten om denne massakren enda ikke er frigitt ut til det norske folk.
Oslos gater var fylt til randen etter den massakren, hvor folket fylte hovedstaden med folkemasser vi aldri har opplevd maken til. Mennesker som trakk ut i gatene for å vise sin medmenneskelighet, og hvor de fleste tok med seg hver sin bukett med blomster og roser. Etter alt jeg har lest om barnevernsindustriens herjinger, og med min viten om alt som foregår i denne, så vet jeg at ABB bare er for smågutt å regne hva antall dødsofre pr år angår, ABB kontra Barnevernet. Det dør flere i barnevernsindustrien hvert år, enn det ABB gjorde seg skyld i. Og når da barneverns demonstrasjon blir holdt hvert år, så er det kun noen hundre mennesker som deltar. Og med denne viten om sannheten, og Medias fraværenhet i det å bringe sannhet ut til folket, så blir det opptil de som vet å spre denne sannhet slik at alle blir opplyst om sannheten.
Media med sin enorme mangel på å bringe sannheten ut til en hel nasjon, er i mine øyne like skyldige i alle dødsfall i barnevernsindustrien, som det barnevernet selv er. Og når Media opptrer med sin mangel på å frembringe sannhet ut til borgerne, så er det nok ikke noe annet svar på dette enn at de er tvunget til å ikke fortelle sannheten ut til borgerne, pga ordet PENGER og HØYERE MAKT.
Ihht Nova rapport nr 9/2014, så døde det ikke mindre enn 1797 barn mellom 1990-2009. Barn som var under statens omsorg. Dette blir ca 95 barn pr år. Når denne sannhet ikke kan benektes av noen, så blir det helt uforståelig for meg at noen der ute i vårt land fortsatt forsvarer barnevernets draps apparat. Det er for meg ett ukjent antall mennesker i Norge som har tatt del i alle disse dødsfallene. Dette ukjente antall mennesker vandrer rundt om i våre gater med sine hender fulle av andres blod. Og til felles for dem alle, så går de også samtidig rundt om i gatene med en falsk, usann tanke om at de har handlet riktig, godt kamuflert under barnevernets to favoritt ord, «barnets beste». Det er for meg mer enn trist og sykt å vite at mange mennesker daglig tjener penger på å bidra til å presse mennesker til selvmord, og derfor så vil jeg fortsette å skrive om denne galskap helt til alle i befolkningen er vekket opp og inn til den virkelige verden. Og helt til de vet sannheten.
Hvor mange foreldre som har gått og tatt sine egne liv, det vet jeg ikke. Men man kan anta at det er flere enn det er barn. Jeg kommer aldri til å gi meg i kampen om å få stoppet denne komplette galskap som det barnevernet faktisk er.

Aldri!